Renta z tytułu zwiększonych potrzeb z OC szpitala lub lekarza


Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb z polisy OC szpitala lub lekarza.  

Renty z tytułu zwiększonych potrzeb można dochodzić na podstawie art. 444 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którego treścią: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty”  

Błąd medyczny, w wyniku którego osoba poszkodowana doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia skutkuje koniecznością podjęcia działań przez osobę poszkodowaną w celu zminimalizowania lub wyeliminowania doznanego uszczerbku na zdrowiu np. poprzez podjęcie leczenia, rehabilitacji, czy zapewnienie niezbędnej opieki świadczonej na rzecz osoby poszkodowanej, które to czynności określane są w doktrynie jako zwiększone potrzeby. 

Realizacja wszystkich tych potrzeb powoduje po stronie osoby poszkodowanej konieczność poniesienia kosztów, a zatem szkodę majątkową, którą zobowiązany jest pokryć zakład ubezpieczeń, w którym sprawca szkody, czyli szpital lub lekarz, ma wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej. 

By uzyskać rentę na zwiększone potrzeby należy spełnić łącznie trzy wskazane poniżej przesłanki: 

 • uszkodzenie ciała odniesione w wyniku wypadku musi mieć charakter trwały;
 • osoba poszkodowana musi wykazać istnienie zwiększonych potrzeb;
 • zwiększenie potrzeb u osoby poszkodowanej musi być bezpośrednim skutkiem błędu medycznego lub być konsekwencją trwałego uszczerbku na zdrowiu odniesionego w jego skutek. 

W związku z uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym błędem medycznym można wymienić wiele rodzajów zwiększonych potrzeb, które mogą ujawnić się u osoby poszkodowanej, przykładowo: 

 • podjęcie stałego leczenia,
 • zakup leków, preparatów witaminowych i maści lub środków sanitarno-higienicznych,
 • uczęszczanie za zabiegi stałej rehabilitacji,
 • stosowanie specjalnego odżywiania, czy też specjalistycznej diety,
 • sprawowanie opieki przez osoby trzecie,
 • konieczność korzystania z korepetycji z uwagi na przerwę w nauce osoby poszkodowanej, która jest uczniem lub studentem. 

Przedstawione powyżej przykłady stanowią jedynie częściowe wyliczenie rodzajów zwiększonych potrzeb, które mogą być podstawą do przyznania przez zakład ubezpieczeń renty na zwiększone potrzeby. 

Przy dochodzeniu renty z tytułu zwiększonych potrzeby należy wykazać, jaki jest zakres zwiększonych potrzeb i prawdopodobny okres w jakim będą one występowały. Zarówno rodzaj jaki i rozmiar zwiększonych potrzeb osoby poszkodowanej oraz wysokość związanej z tym szkody w postaci zwiększonych wydatków zależy od indywidualnych uwarunkowań dotyczących konkretnej osoby poszkodowanej i może być inna w każdym przypadku. 

Należy pamiętać, że każda potrzeba wynikająca z doznanego w wyniku błędu medycznego trwałego uszczerbku na zdrowiu może stanowić podstawę do przyznania renty, o ile konieczność jej zaspokojenia zostanie w odpowiedni sposób wykazana. 

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb należy się osobie poszkodowanej bez względu na to, czy rzeczywiście ponosi ona wskazane jako podstawę przyznania renty wydatki. Wystarczy wykazanie, że zaistnienie tych potrzeb jest następstwem błędu medycznego. 

Wymiar renty z tytułu utraconego dochodu może podlegać zmianom, tzn. zmniejszać się lub zwiększać w zależności od sytuacji i perspektyw osoby poszkodowanej. Zmiany wymiaru renty może żądać w każdym czasie zarówno osoba poszkodowana jak i zobowiązany do wypłaty renty zakład ubezpieczeń. 

Adwokat Michał Miller

 

One Reply to “Renta z tytułu zwiększonych potrzeb z OC szpitala lub lekarza”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz