Brak monitorowania KTG, a błąd medyczny przy porodzie

W dzisiejszym artykule opiszę kolejny przypadek błędu medycznego porodowego, wskutek którego dziecko urodziło się z ciężkim niedotlenieniem.  Obecnie mimo rehabilitacji dziecko ma uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego, nie mówi, nie porusza się, jego rozwój jest w znacznym stopniu opóźniony. Poszkodowana matka dziecka trafiła do szpitala z rozpoznanym nadciśnieniem indukowanym ciążą oraz tzw. cukrzycą ciężarnych. Przebieg porodu […]

Organizacyjny błąd medyczny okołoporodowy

Jednym z rodzajów błędów medycznych jest błąd organizacyjny polegający na nieprawidłowościach w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego, w tym szpitala. Przejawia się on zazwyczaj w postaci braku odpowiedniej liczby personelu medycznego, braku sprzętu koniecznego do zapewnienia opieki nad pacjentami czy też  w postaci zorganizowania pracy personelu w sposób uniemożliwiający komunikację lekarzy różnych specjalizacji. Wskażę to […]

Podanie oksytocyny błędem medycznym?

Poród bardzo często wiąże się z podaniem oksytocyny. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze istnieją przesłanki do jej podania, a zastosowanie oksytocyny pomimo wskazań skutkujące powikłaniami może stanowić błąd medyczny. Powyższe stanowisko zawarł w wyroku z 20 stycznia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi. Sąd rozpoznawał sprawę ciężarnej, która po odstawieniu leków podtrzymujących ciążę udała […]

Stan przedrzucawkowy w ciąży, a błąd medyczny

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo – ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych wskazuje na szczególne postępowanie wobec […]

Czy niedotlenienie dziecka podczas porodu może stanowić błąd medyczny?

Błędy medyczne w postaci błędów okołoporodowych stanowią podstawę do zgłaszania roszczeń w postaci odszkodowania obejmującego zwrot kosztów leczenia, zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne oraz ewentualnej renty. W niniejszym artykule przedstawię przypadek błędu okołoporodowego związanego z wystąpieniem u dziecka wylewu tuż po porodzie, a w efekcie niepełnosprawności dziecka wymagającej leczenia i rehabilitacji. Matka dziecka zgłosiła się do […]

Zadośćuczynienie za błąd diagnostyczny podczas porodu dla dziecka z dziecięcym porażeniem mózgowym

W niniejszym artykule przedstawię przypadek błędu medycznego porodowego, w którym sąd orzekł, iż do doszło do błędu medycznego w postaci błędu diagnostycznego i przyznał z tego tytułu powodowi zadośćuczynienie w wysokości 180 000 zł oraz comiesięczną rentę w wysokości ok. 2000 zł. U powoda w trakcie porodu doszło do dziecięcego porażenia mózgowego. Sąd uznał, iż wynik […]

Nieprawidłowości w prowadzeniu ciąży kobiet z nadwagą

Wszystkie kobiety w ciąży powinny zostać otoczone staranną opieką lekarza ginekologa prowadzącego ciążę. Istnieją jednak wskazania do tego, by grupę ciężarnych z otyłością objąć w sposób szczególnie staranny nadzorem lekarza. Niedopełnienie obowiązków przez lekarzy może nieść za sobą niebezpieczeństwo dla pacjentki. Otyłość u ciężarnych jest czynnikiem ryzyka wystąpienia takich powikłań jak: poronienie, cukrzyca ciążowa, nadciśnienie […]

Lekarz nie wykrył ciąży pozamacicznej – błąd medyczny

Błędy okołoporodowe dotyczą nie tylko sytuacji, w których dochodzi do porodu i w trakcie jego przebiegu lekarze popełniają błąd, lecz również wiążą się z problemami w trakcie prowadzenia ciąży. Niniejszy artykuł dotyczy przypadku pacjentki, która zgłosiła się do lekarza z podejrzeniem, iż może być w ciąży zgłaszając jednocześnie ból brzucha. Lekarz po badaniu oraz wykonaniu […]

Błędy lekarzy podczas cesarskiego cięcia

W niniejszym artykule opiszę przypadek pacjentki zakażonej sepsą podczas cesarskiego cięcia, u której nie wykonano badań mogących wykryć zakażenie i wdrożyć odpowiednie leczenie. Skutkiem błędu medycznego było zagrożenie życia pacjentki, usunięcie macicy oraz trwałe pozbawienie jej możliwości urodzenia dziecka. Sąd Apelacyjny zasądził prawomocnie kwotę 600 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. W opisywanej sprawie powódka zgłosiła się […]

Dystocja barkowa – jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lekarzy podczas porodu

Wyrokiem w jednej ze spraw o zadośćuczynienie, rentę i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, są zasądził od pozwanego na rzecz powódki: kwotę 200.000 złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 8 września 2010 roku do dnia zapłaty, tytułem renty na zwiększone potrzeby: za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku kwotę […]