Dochodzenie odpowiedzialności karnej lekarza

Błąd medyczny popełniony przez lekarza skutkuje jego odpowiedzialnością nie tylko na drodze cywilnej, w zakresie dochodzenia świadczeń odszkodowawczych, ale również odpowiedzialnością karną za popełnienie przestępstwa oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną przed sądem lekarskim. W niniejszym artykule skupimy się na kwestii odpowiedzialności karnej lekarza za popełnienie błędu medycznego. Większość klientów, którzy zgłaszają się do Naszej kancelarii ze sprawą […]

Przesłuchania świadków w procesie karnym o błąd medyczny

Dzisiejszy artykuł poświęcę prowadzeniu postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny, a dokładniej przesłuchaniu świadków w trakcie tego postępowania i konieczności aktywnego uczestniczenia w postępowaniu karnym. Po złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa prokurator prowadzi śledztwo, w trakcie którego są zbierane i analizowane dowody. Ważnym elementem są przesłuchania świadków – głównie lekarzy. Po zakończeniu postępowania […]

Odpowiedzialność karna za błędy medyczne

Odpowiedzialność za błędy medyczne może być zarówno odpowiedzialnością cywilną dochodzoną najczęściej w ramach procesów cywilnych, jak również odpowiedzialnością karną. W niniejszym artkule skupię się na odpowiedzialności karnej za błędy medyczne poprzez wskazanie przepisów, które najczęściej stanowią podstawy uznania przez Sąd, iż lekarz dopuścił się popełnienia przestępstwa. Warto nadmienić, że w prawie polskim nie ma odrębnego […]

Koszty postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny

Postępowanie karne co do zasady prowadzone jest przez prokuratora. Pokrzywdzony pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta członkowie jego najbliższej rodziny mogą występować w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Może się również tak zdarzyć, że prokurator umorzy postępowanie w sprawie nie widząc podstaw do oskarżenia lekarza i jedyną możliwością kontynuowania postępowania jest złożenie subsydiarnego aktu […]

Apelacja karna w sprawie o błąd medyczny

W sprawach karnych dotyczących błędów medycznych apelacja jest naturalnym następstwem wyroku, gdyż jak wynika ze specyfiki spraw karnych, zawsze co najmniej jedna strona jest niezadowolona z wydanego przez sąd wyroku. Jeżeli wyrok jest skazujący apelację składać będzie skazany lekarz, jeżeli wyrok będzie uniewinniający apelować powinien zarówno prokurator jak i poszkodowany pacjent lub w przypadku jego […]

Wyrok karny w sprawie o błąd medyczny

Wyrok karny, jeżeli jest skazujący, przede wszystkim orzeka karę wobec lekarza, który dopuścił się błędu medycznego oraz stanowi podstawę odpowiedzialności lekarza za popełnienie błędu medycznego. Dzięki temu pozwala na wniesienie powództwa cywilnego celem uzyskania całości należnych pacjentowi roszczeń z tytułu błędu medycznego, gdyż jak pisałem w poprzednim artykule w postępowaniu karnym można dochodzić jedynie części […]

Subsydiarny akt oskarżenia w sprawie o błąd medyczny

Postępowanie przygotowawcze po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest prowadzone przez prokuratora, który zbiera dowody, przesłuchuje świadków, a na koniec przekazuje zebrane materiały biegłemu lekarzowi w celu uzyskania oceny czy w danej sprawie został popełniony błąd medyczny i czy wypełnia on znamiona któregoś z przestępstw określonych w przepisach kodeksu karnego. W wielu przypadkach, nawet jeżeli […]

Odszkodowanie za błąd medyczny w postępowaniu karnym

Postępowanie karne ma na celu przede wszystkim pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa, czyli wymierzenie lekarzowi kary za popełnione przez niego błędy lub zaniechania w trakcie procesu leczenia. Ukaranie sprawcy to jednak nie wszystko, gdyż skutki błędu medycznego popełnionego przez lekarza zazwyczaj są bardzo dotkliwe dla pokrzywdzonego pacjenta i odbijają się niekorzystnie na jego stanie zdrowia, […]

Przebieg postępowania karnego w sprawie błędu medycznego

Wielu pacjentów poszkodowanych wskutek błędu medycznego oraz osób najbliższych zmarłego z powodu błędu medycznego szukając pomocy udaje się na policję lub do prokuratury w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to najczęściej wybierana droga ustalania odpowiedzialności lekarza czy szpitala za popełnienie błędu medycznego. Mimo, iż tak wiele osób z […]

Dowody w postępowaniu przygotowawczym w sprawie błędu medycznego

Postępowanie przygotowawcze, co do zasady jest prowadzone przez prokuratora, a osoba pokrzywdzona może występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Dzięki temu poszkodowany wskutek błędu medycznego pacjent lub jego najbliższa rodzina nie muszą posiadać wiedzy prawniczej, a nad przebiegiem postępowania przygotowawczego, w tym przesłuchaniami świadków, powoływaniem biegłych czy poszukiwaniem innych dowodów czuwa odpowiednio przygotowany do tego prokurator. […]