Dochodzenie odpowiedzialności karnej lekarza

Błąd medyczny popełniony przez lekarza skutkuje jego odpowiedzialnością nie tylko na drodze cywilnej, w zakresie dochodzenia świadczeń odszkodowawczych, ale również odpowiedzialnością karną za popełnienie przestępstwa oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną przed sądem lekarskim.

W niniejszym artykule skupimy się na kwestii odpowiedzialności karnej lekarza za popełnienie błędu medycznego.

Większość klientów, którzy zgłaszają się do Naszej kancelarii ze sprawą dotyczącą błędu medycznego, wcześniej zgłosiło sprawę na policję lub do prokuratury. Dzieje się tak, gdyż chcą wyjaśnić sprawę, w której doznali krzywdy, a jednocześnie często boją się kosztów związanych z reprezentacją przez adwokata.

Niestety nie jest to najlepsze postępowanie, gdyż obecnie nie wszyscy prokuratorzy są przygotowani do prowadzenia spraw dotyczących błędów medycznych. Brakuje im w tym zakresie odpowiedniego przeszkolenia, wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim czasu, który trzeba poświęcić na dokładną analizę i przygotowanie, a następnie poprowadzenie sprawy dotyczącej błędu medycznego.

Jednocześnie postepowanie karne jest najtrudniejszą drogą do udowodnienia, że lekarz w danym przypadku postąpił niezgodnie z zasadami wiedzy i sztuki medycznej, a więc dopuścił się błędu medycznego. Wynika to między innymi z tego, że w ramach postępowania karnego lekarzowi grozi najsurowsza odpowiedzialność za popełniony błąd, gdyż lekarz może zostać skazany przed sądem karnym nawet na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. W praktyce lekarze najczęściej otrzymują kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania.

Dla przykładu w sprawie karnej dotyczącej lekarza, który nie zdiagnozował u małoletniego pacjenta zakażenia, przez co opóźnił wprowadzenie właściwego i niezbędnego leczenia za pomocą antybiotyków sąd skazał go za popełnienie przestępstwa z art. 160 § 3 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz 5.000,00 zł grzywny uznając, że lekarz swoim postepowaniem naraził nieumyślnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletniego pacjenta w ten sposób, że po badaniu pacjenta oraz zapoznaniu się z wynikami badań dodatkowych, z których wynikał wzrost parametrów stanu zapalnego –leukocytoza z limfopenią, bardzo wysokie wartości CRP oraz znaczna małopłytkowość, niewłaściwie zinterpretował wyniki badań laboratoryjnych z pominięciem całości obrazu klinicznego pacjenta rozpoznając chorobę hematologiczną i kierując chłopca do oddziału hematologii, podczas gdy prawidłowo oceniony stan pacjenta i wyniki jego badań prowadzą do wniosku, iż występujące u pacjenta objawy, zarówno w badaniu fizykalnym, jak i badaniach dodatkowych wskazywały na cechy toczącego się zapalenia, oraz na to, że stwierdzona małopłytkowość była wynikiem procesu wykrzepiania śródnaczyniowego w przebiegu uogólniającej się infekcji bakteryjnej, a pacjent wymagał pilnej hospitalizacji na oddziale pediatrycznym lub chorób zakaźnych i niezwłocznego wdrożenia antybiotykoterapii.

W rezultacie większość postępowań karnych w sprawie błędu medycznego prowadzonych przez prokuraturę, kończy się umorzeniem postępowania przygotowawczego bez postawienia zarzutów lekarzowi, a przez to, że postępowania te trwają zazwyczaj ok. dwóch lat zamykają również możliwość skierowania sprawy do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, co ostatecznie utrudnia ustalenie, że w sprawie doszło do błędu medycznego i pociągnięcie lekarza do odpowiedzialności.

Z tych względów, opierając się na swoim doświadczeniu zawodowym w prowadzeniu spraw dotyczących błędów medycznych, zdecydowanie zalecam wszystkim osobom poszkodowanym wskutek błędu medycznego, by w pierwszej kolejności prowadzili postępowanie na drodze cywilnej, przykładowo poprzez złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, przed którą łatwiej jest wykazać, że w sprawie doszło do błędu medycznego. Dopiero po ustaleniu przed komisją, że w sprawie doszło do błędu medycznego i opierając się na dowodach uzyskanych w trakcie tego postępowania warto zgłosić sprawę do prokuratury, by pociągnąć lekarza również do odpowiedzialności karnej.

Adwokat Michał Miller

4 Replies to “Dochodzenie odpowiedzialności karnej lekarza”

 1. Kto szabla wojuje od szabli ginie… powodzenia w walce z lekarzami.

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

   Szanowny Panie,

   dziękujemy za życzenia powodzenia, jednak my nie walczymy z lekarzami, a systemem organizacji szpitali, który jest główną przyczyną błędów medycznych.
   Gdyby lekarze i personel szpitali mieli więcej czasu dla każdego z pacjentów większości błędów dałoby się uniknąć.
   Wierzymy, że jeżeli odpowiedzialność lekarzy i szpitali za błędy medyczne przestanie być iluzoryczna, a kwoty odszkodowań zaczną stanowić poważną pozycję w budżetach szpitali, podejście do pacjenta ulegnie poprawie na czym skorzysta każdy z nas.

 2. Nie bardzo mam zaufanie do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, większe zaufanie chyba mam do Prokuratury. Ponadto w przypadku przegrania postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, wszystkie koszty ponosi wnioskodawca np. za sporządzone opinie, stawienie się lekarza/y, świadków itd. W przypadku złożenia zawiadomienia do Prokuratury, sprawa jest z urzędu i praktycznie nie ponosimy kosztów.

  1. Dzień dobry, dziękujemy za opinię. Z pewnością żadna droga nie jest idealna, Komisja ma jednak swoje zalety i wielokrotnie pomaga dość szybko wykazać zdarzenie medyczne. Koszty, o których Pan wspomina zazwyczaj zamykają się w opłacie od wniosku tj. 200 zł.
   W przypadku zgłoszenia sprawy do prokuratury trzeba się liczyć z tym, że postępowanie będzie trwało zdecydowanie dłużej niż przed Komisją, a mimo braku kosztów szansa na wykazanie przed prokuraturą, iż lekarz popełnił błąd medyczny jest zdecydowanie niższa niż przed Komisją albo w postępowaniu cywilnym. Pozdrawiamy

Dodaj komentarz