Renta alimentacyjna z OC szpitala lub lekarza


Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty alimentacyjnej z policy OC szpitala lub lekarza.  

Renty alimentacyjnej można dochodzić na podstawie art. 446 § 2 kodeksu cywilnego zgodnie z którego treścią „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.”  

Podstawowym celem renty alimentacyjnej jest zrekompensowanie szkód spowodowanych przez śmierć osoby, która była głównym żywicielem rodziny i dostarczała środków finansowych na utrzymanie innych osób.  

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej, o rentę alimentacyjną do zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku mogą się zwrócić, dwie kategorie osób:  

 • Osoby, względem których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny – przede wszystkim, chodzi tutaj o dzieci, wychowanków zmarłego lub jego małżonka – w tym przypadku renta należy się jeżeli w wyniku śmierci będącej następstwem błędu medycznego ich sytuacja finansowa zmieniła się w niekorzystny dla nich sposób.
 • Osoby, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków do życia, a z okoliczności sprawy wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego, chodzi tutaj o dalszych członków rodziny zmarłego, czyli rodziców, dziadków lub rodzeństwo – w tym przypadku jednak niezbędnym będzie wykazanie, że ich sytuacja nie tylko uległa pogorszeniu, ale jest na tyle zła, że bez wsparcia w postaci renty nie będą w stanie samodzielnie się utrzymać.

By uzyskać rentę alimentacyjną należy wykazać że zostały spełnione łącznie trzy wskazane poniżej przesłanki:  

 • śmierć osoby bliskiej, która przed śmiercią dobrowolnie i stale dostarczała środków do życia osobie poszkodowanej, nastąpiła w wyniku błędu medycznego;
 • zmarła osoba bliska przed śmiercią regularnie dostarczała osobie poszkodowanej środków utrzymania oraz w jakiej wysokości;
 • pogorszenie się sytuacji materialnej lub wzrost potrzeb osoby poszkodowanej, są konsekwencją śmierci osoby bliskiej w wyniku błędu medycznego.  

Rentę alimentacyjną określa się przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych osoby zmarłej oraz przy uwzględnieniu potrzeb osoby uprawnionej do jej żądania z zastrzeżeniem, iż potencjalny dochód powinien być pomniejszony o taką część jaką zmarły przeznaczałby na własne potrzeby. 

Wysokość osiąganego przez osobę zmarłą dochodu przed wypadkiem wylicza się przy uwzględnieniu wszystkich jego składników, do których możemy zaliczyć m.in: wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi, np. dodatkiem stażowym, premie, nagrody, nadgodziny, dodatkową pracę, w tym różne prace zlecone, możliwość osiągania dodatkowych dochodów (np. kelnerzy często dostają napiwki), inne dochody osiągane poza wykonywaniem pracy. 

Należy zwrócić uwagę, iż obowiązek ustanowienia renty alimentacyjnej powstaje nie tylko w zakresie dostarczania środków pieniężnych, ale również sprawowania opieki, wychowania itp.  

Czas na jaki może zostać przyznana renta alimentacyjna, będzie zróżnicowany ze względu na okres pozostawania przez osobę poszkodowaną po śmierci osoby bliskiej bez środków utrzymania tj. czasu kontynuowania nauki, a także indywidualnej możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Jeżeli osoba uprawniona do renty jest niezdolna np. z przyczyn zdrowotnych do podjęcia pracy zarobkowej, renta alimentacyjna może być przyznana dożywotnio.  

W przypadku małoletniego dziecka renta alimentacyjna będzie przysługiwać do momentu, aż dziecko usamodzielni się, tzn. podejmie pracę zarobkową, wyjdzie za mąż itp.  

Wymiar renty z tytułu utraconego dochodu może podlegać zmianom, tzn. zmniejszać się lub zwiększać w zależności od sytuacji i perspektyw osoby poszkodowanej. Zmiany wymiaru renty może żądać w każdym czasie zarówno osoba poszkodowana jak i zobowiązany do wypłaty renty zakład ubezpieczeń. 

Adwokat Michał Miller

 

One Reply to “Renta alimentacyjna z OC szpitala lub lekarza”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz