Błąd medyczny przy zabiegu laparoskopii

W niniejszym artykule opiszę ciekawy przypadek błędu medycznego, którego lekarze dopuścili się w trakcie wykonywania u pacjentki zabiegu laparoskopii. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że sąd uznał za błąd medyczny nieprawidłową decyzję lekarzy, co do kontynuowania operacji pierwotnie wybraną metodą zamiast jej zmiany na laparotomię, a nie fakt, że podczas zabiegu dopuścili się kilkukrotnej […]

Zbędne operacje jako błąd medyczny

W naszej pracy zawodowej spotykamy się zazwyczaj z sytuacjami, w których lekarze zaniechali wykonywania swoich obowiązków, wykonali je zbyt późno albo też w trakcie wykonywania czynności dopuścili się zaniedbań skutkujących rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta. W praktyce pojawiają się jednak także przypadki osób, u których lekarze wykonali operacje, przeprowadzili amputację, usunięcie organów, a tym samym […]

Odszkodowanie za błąd medyczny w postępowaniu karnym

Postępowanie karne ma na celu przede wszystkim pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa, czyli wymierzenie lekarzowi kary za popełnione przez niego błędy lub zaniechania w trakcie procesu leczenia. Ukaranie sprawcy to jednak nie wszystko, gdyż skutki błędu medycznego popełnionego przez lekarza zazwyczaj są bardzo dotkliwe dla pokrzywdzonego pacjenta i odbijają się niekorzystnie na jego stanie zdrowia, […]

Zastosowanie przestarzałej lub eksperymentalnej metody leczenia

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Wskazany powyżej nakaz to treść art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z którego wynika, iż lekarz w trakcie leczenia pacjenta ma obowiązek […]

Odpowiedzialność karna lekarza za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia

W niniejszym artykule opiszę przypadek, w którym Sąd Okręgowy skazał lekarza za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o przestępstwo z art. 160 §2 k.k. Pacjent był osobą w stanie nietrzeźwości, a do szpitala trafił z urazem głowy. Lekarz zajmujący się pacjentem uznał, iż nie ma potrzeby pozostawienia […]

Założenie opatrunku gipsowego bez przepisania leków przeciwzakrzepowych

W niniejszym artykule opiszę kolejny przykład błędu medycznego stwierdzonego przez sąd podczas postępowania sądowego. W tym przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem podania przez lekarza leków przeciwzakrzepowych przy jednoczesnym założeniu pacjentowi opatrunku gipsowego na nogę. Powód doznał urazu lewej stopy. Tego samego dnia zgłosił się do pozwanej placówki medycznej, gdzie lekarz udzielający pomocy medycznej stwierdził […]

Usunięcie nieprawidłowego dysku C6/C7 zamiast C5/C6 jako błąd medyczny

W sprawach o błędy medyczne każdy przypadek jest inny i najmniejsze szczegóły mogą zdecydować o tym, czy mamy do czynienia z błędem medycznym, czy też nie. Zawsze jednak warto szukać podobieństw do spraw, które już zostały ocenione przez sądy jako błędy medyczne, dlatego też w niniejszym artykule opiszę jeden z takich przypadków.  Powódka, od kilku […]

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie jest roszczeniem mającym na celu zrekompensować pacjentowi ból i cierpienie, czyli stratę niematerialną związaną z negatywnymi skutkami błędu medycznego. Jak opisałem w jednym z moich poprzednich artykułów, jego wysokość jest ściśle związana z wysokością trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje natomiast w art. 4 […]

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Uprawnienie do dochodzenia zadośćuczynienia za szkodę doznaną w skutek błędu medycznego wynika bezpośrednio z art. 445 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”  Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego głównym celem jest kompensacja szkody o charakterze niemajątkowym doznanej przez pacjenta w skutek błędu medycznego. Stanowi ono […]

Apelacja w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule pisałem, że wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. Jeżeli jednak wyrok okaże się dla nas niekorzystny, to najważniejsza staje się apelacja.  Apelacja to nic innego jak odwołanie od treści niekorzystnego dla apelującego wyroku do sądu wyższej instancji, w celu ponownego rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. Postępowanie apelacyjne dodatkowo odbywa się w większym […]