Nieprawidłowe użycie produktu medycznego

Na powodzenie każdego zabiegu medycznego wpływa bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i właściwe zastosowanie produktów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu. Inspiracją do napisania tego artykułu był przypadek, który wydarzył się w jednym z warszawskich szpitali skutkujący tragiczną śmiercią jego 21 letniej pacjentki. Córka powódki z powodu silnego bólu głowy trafiła do szpitala, […]

Założenie opatrunku gipsowego bez przepisania leków przeciwzakrzepowych

W niniejszym artykule opiszę kolejny przykład błędu medycznego stwierdzonego przez sąd podczas postępowania sądowego. W tym przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem podania przez lekarza leków przeciwzakrzepowych przy jednoczesnym założeniu pacjentowi opatrunku gipsowego na nogę. Powód doznał urazu lewej stopy. Tego samego dnia zgłosił się do pozwanej placówki medycznej, gdzie lekarz udzielający pomocy medycznej stwierdził […]

Wznowienie postępowania w sprawie błędu medycznego

Instytucja wznowienia postępowania jest kolejnym po skardze kasacyjnej nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego. Jej celem jest ponowne rozpoznanie sprawy, w której został już wydany prawomocny wyrok sądu.  Skargę o wznowienie postępowania można złożyć jedynie w przypadkach przewidzianych przez kodeks postępowania cywilnego takich jak: jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli […]

Skarga kasacyjna w sprawie błędu medycznego

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, gdyż wnosi się ją od prawomocnego wyroku sądowego. Stanowi ona ostatnią szansę na zmianę niekorzystnego wyroku w sprawie. Skargi kasacyjnej nie można wnieść od każdego wyroku. Zgodnie z art. 3982 kodeksu postępowania cywilnego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach: o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa […]

Wyrok w sprawie błędu medycznego

Wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. To dla niego wszczynaliśmy całe postępowanie, ponownie przeżywaliśmy krzywdę i cierpienie związane z popełnionym błędem medycznym oraz poddawaliśmy się kolejnym badaniom przeprowadzanym przez biegłych lekarzy sądowych.  Czy będzie korzystny dla nas, czy też dla strony przeciwnej zależy od całego szeregu czynności, które wykonaliśmy w trakcie procesu, zebranych przed procesem […]

Wniosek o zabezpieczenie powództwa w sprawie błędu medycznego

Postępowanie w sprawie ustalenia czy doszło do popełniania błędu medycznego, a następnie uzyskania należnych poszkodowanemu świadczeń od lekarza bądź szpitala należą do najbardziej skomplikowanych, a co za tym idzie najbardziej długotrwałych rodzajów spraw sądowych.  Postępowanie w tych przypadkach jest wieloetapowe i często prowadzone przed różnymi organami, jak Prokuratura, Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, […]

Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wydaje dwa rodzaje orzeczeń: merytoryczne, czyli orzekające co do istoty sprawy – chodzi tutaj o orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub albo jego braku, niemerytoryczne dotyczące kwestii proceduralnych – np. umorzenie postępowania, zwrot wniosku, które co prawda kończą postępowanie, ale nie rozstrzygają merytorycznie czy mamy do czynienia ze zdarzeniem […]

Odszkodowanie za pojawienie się odleżyn u chorego

Codziennością osób, które przebywają w szpitalach są pojawiające się odleżyny. Większość pacjentów uważa, że jest to coś nieodłącznie związanego z procesem leczenia. Warto jednak zastanowić się, czy pojawienie się odleżyn jest zdarzeniem medycznym, a tym samym, czy możliwe jest uzyskanie z tego tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Odleżyna (łac. decubitus) – jest to ognisko martwicy przechodzące […]

Jak wygląda procedura postępowania przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych.

Aby rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych należy złożyć stosowny wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Wniosek opłacamy kwotą 200 zł. Komisja przekazuje następnie wniosek kierownikowi szpitala, z działalnością którego wiąże się wniosek oraz ubezpieczycielowi, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności za zdarzenia medyczne. Następnie kierownik szpitala jak i […]

Odszkodowanie dla pacjenta za nieprawidłowe wypisanie przez lekarza leku

W większości wypadków wizyta u lekarza albo w szpitalu wiąże się z przepisaniem lub podawaniem leków. Pojawia się pytanie czy niewłaściwe przepisanie leków wiąże się z możliwością uzyskania odszkodowania. Przykładowo jeżeli lekarz  zapisał niewłaściwy lek, bądź w niewłaściwej dawce, a skutkiem tego było pogorszenie Twojego stanu zdrowia, wówczas możesz uzyskać odszkodowanie od lekarza albo od […]