Wypadek cudzoziemca w Polsce

W swojej praktyce oraz częściej spotykam się z sytuacją, gdy osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym jest cudzoziemiec. W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy szkodę poniesioną przez cudzoziemca w Polsce należy likwidować w jego kraju ojczystym, czy można to zrobić na miejscu w Polsce.   W przypadku, gdy cudzoziemiec jest sprawcą, sprawa jest prosta, gdyż z […]

Rodzaje odpowiedzialności cywilnej

W Polskim prawie rozróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności cywilnej tj: Odpowiedzialność deliktową;  Odpowiedzialność kontraktową; Odpowiedzialność repartycyjno-gwarancyjną.  Odpowiedzialność deliktowa jest uregulowana przez art. 415-449 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością za czyn niedozwolony tzw. delikt. Zgodnie z kodeksem cywilnym deliktem jest każde działanie lub zaniechanie, które wywołuje negatywny skutek w postaci szkody. Źródłem stosunku prawnego, czyli podstawy […]

Zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach służby zdrowia

Podstawę prawną do dochodzenia przez poszkodowanego w wypadku drogowym od ubezpieczyciela zwrotu kosztów leczenia w prywatnych placówkach służby zdrowia stanowi art. 444 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć […]

Opinia biegłego w postępowaniu przygotowawczym

W sytuacji, gdy na podstawie zebranych na miejscu zdarzenia dowodów i informacji od jego uczestników oraz świadków nie da się ustalić przebiegu zdarzenia lub jego sprawcy, prokurator powołuje biegłego by dokonał on analizy sprawy i postarał się ustalić przebieg zdarzenia i osoby winne jego zaistnienia.  Biegły na podstawie posiadanej przez siebie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, […]

Zaskarżenie postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa

Wiele osób pyta co można zrobić, w sytuacji, w której prokurator wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie wypadku drogowego. Najczęstsze pytania to: Czy postanowienie takie można zaskarżyć ? Kto może wnieść zażalenie ? Gdzie wnieść zażalenie ? W jakim terminie ? Jak wygląda postępowanie po złożeniu zażalenia na postanowienie prokuratora ?  Zażalenie postanowienia prokuratora […]

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w wyniku zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 r.

W obecnym stanie prawnym możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej wynika bezpośrednio z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Przepis ten zaczął obowiązywać jednak dopiero od dnia 3 sierpnia 2008 r. Jak zatem wygląda sytuacja osób, które straciły osobę najbliższą w wyniku zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 roku ?  Sytuacja prawna osób poszkodowanych powinna […]

Świadczenia należne w związku z wypadkiem komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku

Powszechną wiedzą jest, że w związku z wypadkiem komunikacyjnym osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Pojęcie odszkodowania wiele osób rozumie na różne sposoby, z czego większość z nich w sposób błędny.  Mało która osoba poszkodowana wie, jakich dokładnie świadczeń może dochodzić od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku w ramach jego policy OC. Prowadzi […]

Co zrobić gdy obrażenia ciała osoby poszkodowanej w wypadku drogowym okażą się poważne

Obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku wypadku, co najmniej jeden z jego uczestników zostaje zabity lub ranny. Jeżeli żaden z uczestników zdarzenia nie został ranny lub zabity mamy do czynienia z kolizją drogową. Kolizja drogowa to potoczne określenie wykroczenia spowodowania wypadku drogowego, uregulowanego w art. 86 § 1 […]