Pozew w sprawie błędu medycznego

Postępowanie sądowe przed sądem cywilnym rozpoczyna się poprzez wniesienie pozwu przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu za skutki błędu medycznego, tj. szpitalowi lub bezpośrednio lekarzowi.

Jest to pierwsze i zarazem najważniejsze pismo składane przez osobę poszkodowaną w postępowaniu sądowym, gdyż zawiera wykaz dowodów, których przeprowadzenia domaga się powód. Jest to tak ważne, gdyż zgodnie z art. 217 § 2  kodeksu postępowania cywilnego ,,sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.”

Ponadto w pozwie wskazuje się roszczenia osoby poszkodowanej w stosunku do pozwanego czyli szpitala lub lekarza odpowiedzianego za błąd medyczny. Roszczenia te można dowolnie modyfikować w trakcie postępowania, więc jeżeli np. po wydaniu przez biegłego opinii okaże się że skutki błędu medycznego są poważniejsze niż osobie poszkodowanej się początkowo wydawało można spokojnie podwyższyć wskazane uprzednio w pozwie roszczenia.

Poza roszczeniami i wnioskami dowodowymi w pozwie w sprawie błędu medycznego warto również zawrzeć wnioski o:

Od pozwu trzeba wnieść opłatę w wysokości 5% kwoty, której się domagamy. Istnieje jednak możliwość by sąd zwolnił osobę poszkodowaną od wnoszenia tej opłaty, o czym napiszę szczegółowo w jednym z kolejnych artykułów. 

Pozew składa się w dwóch kopiach, wraz z załącznikami, bezpośrednio w biurze podawczym sądu lub wysyła do sądu pocztą. Po dostarczeniu go do sądu, bada on czy pozew spełnia wszystkie warunki formalne, a jeżeli znajdzie jakieś braki wzywa stronę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wskazanych przez sąd braków lub uzupełnienie jedynie części z nich skutkuje zwrotem pozwu.

Po przyjęciu przez sąd prawidłowo wniesionego pozwu, zostaje on doręczony stronie pozwanej, która przedstawia swoje stanowisko w piśmie zwanym odpowiedzią na pozew. Powód ma możliwość ustosunkowania się do odpowiedzi na pozew, jednak nie jest to obowiązkowe, gdyż na początku każdej rozprawy obie strony przedstawiają swoje aktualne stanowisko w sprawie. 

Przepisy prawa nie wymagają, by pozew był wnoszony do sądu przez profesjonalnego pełnomocnika, tak więc osoba poszkodowana może go sporządzić i wnieść osobiście. Może również zlecić komuś napisanie pozwu, który potem złoży do sądu we własnym imieniu. 

Ze względu jednak na stopień skomplikowania tego pisma, dużą ilość warunków formalnych, których spełnienie jest konieczne do jego przyjęcia oraz fakt, iż dowody nie zgłoszone w treści pozwu mogą być później oddalone przez sąd, a przede wszystkim konieczność poniesienia kosztów tego postępowania w przypadku porażki, zdecydowanie doradzam, by w sprawach o błąd medyczny wstępować na drogę postępowania sądowego jedynie po konsultacji z profesjonalnym pełnomocnikiem, a najlepiej za jego pośrednictwem.

Adwokat Michał Miller 

One Reply to “Pozew w sprawie błędu medycznego”

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz