Zgłoszenie sprawy błędu medycznego z polisy OC szpitala

W sprawach dotyczących błędów medycznych większość osób poszkodowanych wszczyna postępowanie karne lub cywilne przeciwko lekarzowi, który prowadził leczenie albo placówce medycznej, w której leczenie było prowadzone. Nie jest to złe postępowanie, jednak warto pamiętać, że lekarze, szpitale i placówki medyczne podobnie jak kierowcy samochodów osobowych mają obowiązek wykupienia polisy OC. W ramach wykupionej polisy OC […]

Przykłady błędów medycznych przy operacjach plastycznych

W poprzednim moim artykule opisałem podstawy odpowiedzialności lekarza za błędy medyczne przy wykonywaniu operacji plastycznych czy zabiegów estetycznych. W tym artykule wskażę natomiast przykłady sytuacji, które mogą stanowić podstawę do dochodzenia odpowiedzialności za błąd medyczny. Naruszenia standardów wiedzy i sztuki medycznej, które mogą skutkować odpowiedzialnością za błąd medyczny przy operacji plastycznej czy zabiegu estetycznym można […]

Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej

Prawo dochodzenia odszkodowania za śmierć osoby najbliższej wynika bezpośrednio z art. 446 § 3 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Główną przesłanką do uzyskania odszkodowania jest w tym przypadku fakt znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej danych członków […]

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Uprawnienie do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej wynika bezpośrednio z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego głównym celem jest kompensacja szkody o charakterze niemajątkowym po stronie osób najbliższych zmarłego, a więc […]

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w wyniku zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 r.

W obecnym stanie prawnym możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej wynika bezpośrednio z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Przepis ten zaczął obowiązywać jednak dopiero od dnia 3 sierpnia 2008 r. Jak zatem wygląda sytuacja osób, które straciły osobę najbliższą w wyniku zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 roku ? Sytuacja prawna osób poszkodowanych powinna […]

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń

Wydana przez zakład ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody decyzja, bardzo często w sposób znaczący odbiega od naszych oczekiwań. Zgłaszane roszczenia uwzględniane są w niewielkiej części albo zakład ubezpieczeń w ogóle odmawia przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszone zdarzenie. W tej sytuacji rodzi się pytanie, co należy dalej zrobić w tej sytuacji ? Po otrzymaniu niesatysfakcjonującej nas decyzji […]

Osoby uprawnione do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej

W sierpniu 2008 roku do kodeksu cywilnego został dodany art. 446 § 4 zgodnie z którego brzmieniem: „Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Przepis ten stanowi bezpośrednią podstawę prawną do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć poszkodowanego przez osoby dla niego najbliższe. Choć znaczenie tego przepisu wydaje się […]

Niezakończone leczenie, a zgłoszenie szkody

Powrót do zdrowia po odniesieniu przez osobę poszkodowaną poważnego uszczerbku na zdrowiu, zazwyczaj trwa bardzo długo. Nie wiadomo jaki będzie końcowy rezultat leczenia, jednak środki z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia bardzo, by się osobie poszkodowanej przydały. Takie wątpliwości pojawiają się u wielu osób poszkodowanych, dlatego też w tym artykule postaram się je wyjaśnić.  Kiedy zgłosić […]

Kapitalizacja renty uzyskanej z polisy OC

Kapitalizacja renty polega na zamianie przyszłych świadczeń rentowych na jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez zakład ubezpieczeń osobie poszkodowanej. Dzięki kapitalizacji renty osoba poszkodowana od razu otrzymuje znaczną sumę pieniężną, w zamian za co zrzeka się roszczeń o wypłatę renty na przyszłość.  Celem niniejszego artykułu jest dokładne wyjaśnienie czym jest i na czym polega kapitalizacja renty.  Podstawa […]