Świadczenia dla pasażera pojazdu uczestniczącego w wypadku z udziałem łosia, jelenia, sarny, dzika lub innego zwierzęcia leśnego

W poprzednim artykule opisałem, jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń przez kierowcę za szkody poniesione wskutek zderzenia samochodu ze zwierzęciem leśnym. Kierowca samochodu, który zderzył się ze zwierzęciem leśnym może dochodzić roszczeń od zarządcy drogi, na której doszło do wypadku. W przypadku kierowcy jest to proces długi i skomplikowany, jednak pasażerowie takiego samochodu mają zdecydowanie łatwiejszą […]

Zadośćuczynienie i renta za wypadek z łosiem, jeleniem, dzikiem, sarną lub innym zwierzęciem leśnym

W poprzednim artykule opisałem, jak wygląda procedura dochodzenia odszkodowania za zniszczony w skutek zderzenia ze zwierzęciem leśnym samochód. W wielu przypadkach zniszczony samochód to jednak najmniejszy problem. Szczególnie w przypadku zderzenia z łosiem lub jeleniem bardzo często poszkodowane są również osoby podróżujące samochodem. Odpowiedzialność za wypadek z udziałem zwierzęcia leśnego spoczywa na zarządcy drogi, jest […]

Odszkodowanie za wypadek z dzikiem, łosiem, jeleniem, sarną lub innym zwierzęciem leśnym

Każdy wypadek komunikacyjny następuje z czyjejś winy. Najczęściej jest to wina jednego z kierowców, czasem wina pieszego lub rowerzysty. Zdarzają się jednak sytuację, że do wypadku dochodzi wskutek wtargnięcia na jezdnię zwierzęcia leśnego takiego jak dzik, łoś, jeleń lub sarna. Zwierzęta w przeciwieństwie do ludzi nie mogą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, kto więc odpowiada […]

Zasady odpowiedzialności cywilnej

W Polskim prawie rozróżniamy trzy zasady odpowiedzialności cywilnej tj.:  Zasadę winy; Zasadę ryzyka; Zasadę słuszności. Odpowiedzialność na zasadzie winy jest główną i najczęstszą podstawą odpowiedzialności. Polskie prawo nie definiuje pojęcia winy, jednak winę można opisać jako bezprawne postępowanie, które narusza wymóg ostrożności przyjęty w obowiązujących stosunkach międzyludzkich. Naruszenie to jest badane w stosunku do danej […]

Wypadek cudzoziemca w Polsce

W swojej praktyce oraz częściej spotykam się z sytuacją, gdy osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym jest cudzoziemiec. W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy szkodę poniesioną przez cudzoziemca w Polsce należy likwidować w jego kraju ojczystym, czy można to zrobić na miejscu w Polsce.   W przypadku, gdy cudzoziemiec jest sprawcą, sprawa jest prosta, gdyż z […]

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w sprawie o wypadek drogowy za szkodę wynikającą z siły wyższej

Odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego, a na podstawie umowy ubezpieczenia OC również ubezpieczyciela, jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Jest to odpowiedzialność, za sam skutek działania sprawcy niezależnie od wystąpienia winy po jego stronie.  Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka wyłączają następujące okoliczności:Siła wyższa; Wyłączna wina poszkodowanego;Wyłączna wina osoby trzeciej za którą sprawca nie ponosi odpowiedzialności.  Pojęcie siły wyższej nie […]

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

W Polskim prawie rozróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC; Ubezpieczenie Autocasco – AC; Ubezpieczenie Assistance komunikacyjne; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy – NNW; Ubezpieczenie ochrony prawnej;Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą; Ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej należy do grupy ubezpieczeń majątkowych. W […]

Rodzaje odpowiedzialności cywilnej

W Polskim prawie rozróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności cywilnej tj: Odpowiedzialność deliktową;  Odpowiedzialność kontraktową; Odpowiedzialność repartycyjno-gwarancyjną.  Odpowiedzialność deliktowa jest uregulowana przez art. 415-449 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność ta jest odpowiedzialnością za czyn niedozwolony tzw. delikt. Zgodnie z kodeksem cywilnym deliktem jest każde działanie lub zaniechanie, które wywołuje negatywny skutek w postaci szkody. Źródłem stosunku prawnego, czyli podstawy […]

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego, a wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia

Postępowanie w razie wypadku drogowego zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie, z którym:Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany: zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby […]

Odwołanie oświadczenia przez sprawcę kolizji drogowej

Sporządzenie oświadczenia o przyznaniu się do spowodowania kolizji drogowej przez sprawcę wypadku jest aktem oświadczenia woli ze strony sprawcy wypadku i prowadzi do polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji bez konieczności wzywania Policji i wystawiania mandatu karnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczenie woli można uznać za nieważne, lub uchylić się od jego skutków jeżeli przy jego składaniu […]