Dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego od zakładu ubezpieczeń

W art. http://bladszpitala.pl/odmowna-decyzja-zakladu-ubezpieczen-w-sprawie-bledu-medycznego/ wskazałam, że zakłady ubezpieczeń w przeważającej większości odmawiają uznania swojej odpowiedzialności za błąd medyczny popełniony w szpitalu. W decyzjach zakłady ubezpieczeń standardowo wskazują, iż podjęte leczenie było prawidłowe, nie stanowi ono błędu medycznego, a podstawę swoich założeń opierają na tym,  iż  lekarz orzecznik zakładu ubezpieczeń uznał, że nie doszło do błędu medycznego. Po złożonym […]

Odmowna decyzja zakładu ubezpieczeń w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule http://bladszpitala.pl/zgloszenie-szkody-do-szpitala/ opisałam jaki sposób zgłaszania szkody do zakładu ubezpieczeń jest w mojej ocenie najlepszy. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie szkody inicjuje postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, na które składa się gromadzenie dokumentacji medycznej, zasięgnięcie opinii lekarza orzecznika oraz powołanie komisji lekarskiej, mającej na celu zbadanie stanu pacjenta. Po przeprowadzeniu tych wszystkich czynności zakład ubezpieczeń […]

Zgłoszenie szkody do szpitala

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie czy warto zgłaszać szkodę do szpitala, czy też do zakładu ubezpiecezń oraz jak wygląda proces zgłaszania szkody do zakładu ubezpieczeń, w którym szpital ma wykupione ubezpieczenie OC. Wiele osób, które podejrzewa, że mogło dojść do błędu medycznego myśli przede wszystkim o tym, by zgłosić sprawę do prokuratury […]

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń

Wydana przez zakład ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody decyzja, bardzo często w sposób znaczący odbiega od naszych oczekiwań. Zgłaszane roszczenia uwzględniane są w niewielkiej części albo zakład ubezpieczeń w ogóle odmawia przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszone zdarzenie. W tej sytuacji rodzi się pytanie, co należy dalej zrobić w tej sytuacji ? Po otrzymaniu niesatysfakcjonującej nas decyzji […]

Niezakończone leczenie, a zgłoszenie szkody

Powrót do zdrowia po odniesieniu przez osobę poszkodowaną poważnego uszczerbku na zdrowiu, zazwyczaj trwa bardzo długo. Nie wiadomo jaki będzie końcowy rezultat leczenia, jednak środki z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia bardzo, by się osobie poszkodowanej przydały. Takie wątpliwości pojawiają się u wielu osób poszkodowanych, dlatego też w tym artykule postaram się je wyjaśnić.  Kiedy zgłosić […]

Komisje lekarskie powoływane przez ubezpieczyciela

W ramach wyceny roszczeń zakłady ubezpieczeń wzywają osoby poszkodowane, do stawiennictwa we wskazanym terminie na komisje lekarską celem ustalenia procentu trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jaki poniosła osoba poszkodowana błędem medycznym. Temat komisji lekarskich rodzi wiele pytań, dlatego też w treści niniejszego artykułu postaram się udzielić odpowiedzi na najważniejsze z nich.  Czym jest komisja […]